MONEO EDUKACIJE

Kvaliteta i znanje na Terra Magica način

Za vas smo okupili najiskusnije predavače na području cijele Hrvatske, koji će vam olakšati savladavanje programa i prenijeti svoja bogata znanja iz određenog područja. Sve naše edukacije odvijaju se u Istri i osim vrhunskog znanja pružaju doživljaj Istre kroz vrhunski istarski catering i popularne kongresne lokacije. Ovlašteni smo edukatori programa izobrazbe u sustavu javne nabave, stoga izobrazbe i usavršavanja donose potrebne bodove za stjecanje ili obnovu certifikata.

Moneo savjetovanje d.o.o. je nositelj ovlaštenja za program izobrazbe u području javne nabave po Rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-406-01/21-01/06; URBROJ: 517-08-04-02-03-21-2 od 26.10.2021. godine.

Cilj izobrazbe je stjecanje znanja i vještina osoba uključenih u sustav javne nabave radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave. S ciljem kvalitetne pripreme i provedbe postupaka javne nabave naručitelji moraju osigurati da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja u pojedinačnom postupku posjeduje važeći certifikat u području javne nabave kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

Zaposlenici u sustavu javne nabave dužni su se redovito usavršavati i dopunjavati svoje znanja iz područja javne nabave, kroz pohađanje Programa usavršavanja, sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17).

Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka važenja certifikata. Da bi stručna osoba obnovila certifikat, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine), mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju 32 nastavna sata.

AKTUALNE EDUKACIJE
javna nabava radova
Specijalistički program izobrazbe
 • Program izobraze provodi se prema nastavnom programu propisanom prema Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17)
 • Program traje 50 nastavnih sati
 • Nakon pohađanja programa polaznici dobivaju potvrdu o pohađanju koja je uvjet za pristupanje pisanom ispitu pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva za ishođenje certifikata u području javne nabave

 • 21.11.2022. – 25.11.2022.
 • Pula, Mletačka 12/IV
 • IZOBRAZBA
Saznajte više
javna nabava radova
Aktualnosti u javnoj nabavi
 • Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi
 • Promjenjive cijene
 • Uvođenje EUR-a i utjecaj na ugovore o javnoj nabavi
 • Kriteriji za odabir ponude
 • Prijedlog ugovora, FIDIC uvjeti ugovora
 • Ostale odredbe (e-račun, obilazak lokacije, e-žalba)
 • Jamstva
 • Određivanje rokova i predmeta nabave
 • Analiza tržišta i savjeti stručnjaka, prethodno savjetovanje
 • Određivanje CPV, procijenjena vrijednost nabave
 • Izrada Plana nabave

 • 25.11.2022.
 • Gradska knjižnica Marka Marulića Split, Slobode ul. 2
 • 8 bodova
Saznajte više
ARHIVA EDUKACIJA
javna nabava radova
JAVNA NABAVA RADOVA
 • Gradnja i projektiranje sukladno Zakonu o gradnji
 • Posebne odredbe dokumentacije o nabavi usluga projektiranja i odgovornost projektanta
 • Troškovnik i najčešće pogreške
 • Odgovornost projektanta
 • Stručni nadzor
 • Projektantski nadzor
 • Pristup nabavi "ključ u ruke"
 • Izmjene ugovora

 • 12.04.2022
 • Poreč, Parizanska 5a
 • 8 bodova

Saznajte više
javna nabava radova
Vodič za uspješnu javnu nabavu
 • Dokumentacija o nabavi
 • Tehničke specifikacije
 • Norme
 • Kriterij za odabir gospodarskog subjekta
 • Kriterij za odabir ponude
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude
 • Najčešće nepravilnosti uz prikaz prakse DKOM-a I VUS-a
 • Pravna zaštita u fazi objave

 • 06.05.2022
 • Poreč, Partizanska 5a
 • 8 bodova

Saznajte više
javna nabava radova
Javna nabava roba i usluga
 • Istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje
 • Tehničke specifikacije
 • Definiranje minimalnih uvjeta sposobnosti gospodarskih subjekata
 • Ispunjavanje i pregled ESPD obrasca
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Primjeri dobre prakse javne nabave roba i usluga
 • Financijske korekcije u javnim nabavama financiranim EU sredstvima

 • U najavi
 • Pula, Mletačka 12/IV
 • 8 bodova

Saznajte više
javna nabava radova
Okvirni sporazum
 • Prednosti i mane okvirnog sporazuma
 • Specifičnosti kriterija za odabir gospodarskog subjekta i kriterija za odabir ponude kod okvirnog sporazuma
 • Kaskadna metoda vs. mini nadmetanja
 • Jamstva kod okvirnih sporazuma
 • Cijena u okvirnim sporazumima
 • Vježba i praktični primjeri

 • U najavi
 • Pula, Mletačka 12/IV
 • 8 bodova

Saznajte više
javna nabava radova
Javna nabava u EU projekima
 • Sukob interesa
 • Odabir postupka
 • Analiza tržišta i savjeti stručnjaka
 • Tehničke specifikacije
 • Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
 • Troškovnik
 • Kriterij za odabir gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir ponude i jamstva
 • Najčešće nepravilnosti
 • Prijedlog ugovora, izmjene ugovora, FIDIC uvjeti ugovora

 • 03.06.2022
 • Rovinj
 • 8 bodova

Saznajte više
javna nabava radova
Zelena javna nabava
 • Sustav i mjerila zelene javne nabave
 • Europski zeleni plan
 • Eko-oznake i EMAS
 • Akcijski plan za kružno gospodarstvo EU
 • Horizontalne mjere u EU financiranim nabavama
 • Ozelenjavanje javne nabave
 • Mjerila i kriteriji zelene javne nabave

 • 07.06.2022
 • Poreč, Parizanska 5a
 • 8 bodova

Saznajte više
javna nabava radova
Praksa DKOM-a i VUS-a i izmjene ugovora
 • Pogreške pri izradi DON-a
 • Najčešće pogreške u postupku pregleda i ocjene ponuda
 • Izmjene ugovora s osvrtom na inflaciju

 • Rujan, 2022
 • Pula, Mletačka 12/IV
 • 8 bodova

javna nabava radova
Planiranje i jednostavna nabava
 • Plan nabave
 • Priprema postupaka jednostavne nabave
 • Provedba postupaka jednostavne nabave
 • Registar ugovora
 • Praktični primjeri i smjernice za uspješnu provedbu postupaka jednostavne nabave

 • Rujan, 2022
 • Poreč, Partizanska 5a
 • 8 bodova

TRAJNI POPUSTI
Svi polaznici edukacija postaju klijenti MONEO savjetovanja d.o.o. - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.